Genel, Kitap

Elimizden Kaçıp Giden Dünya

Eser Adı: Elimizden Kaçıp Giden Dünya

Yazar: Anthony Giddens

Çeviri: Osman Akınhay

Yayınevi: Alfa Yayınları

Basım yılı: 1999

Günümüzün en etkili düşünce adamlarından ve en önemli modern bilimcilerinden biri olan Anthony Giddens, modern toplumlar üzerine bütünsel görüşleriyle tanınmaktadır. Giddens’ın bugüne kadar yayımlanan 34 kitabı 29 farklı dile tercüme edilerek okuyucusuyla buluşturulmuştur. 1999 yılında BBC Radyo kanalında sunduğu “Elimizden Kaçıp Giden Dünya” başlıklı BBC Reith Konferansları, daha sonra kitaplaştırılmıştır. Giddens bu konferanslarda, alanla ilgili herhangi bir uzmanlığı olmayan vasıfsız denilebilecek bir kesime yönelik küreselleşme kavramını ve küreselleşmenin sonuçlarını değerlendirmiştir. Bunu yaparken de hitap ettiği kesime uygun olarak oldukça sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Londra’da başlayan bu konferanslarının ünü kısa sürede İngiltere sınırlarını aşmış ve Giddens Washington, Yeni Delhi ve Hong Kong gibi merkezlerde de yerel dinleyici ile buluşmuştur. “Elimizden Kaçıp Giden Dünya” konferansları, yazara ulusal ve uluslararası çapta çeşitli ödüller de getirmiştir.

Okumaya devam →
Kitap

Suriye’de İktidar Mücadelesi

 • Kitap adı: Suriye’de İktidar Mücadelesi
 • Esad ve Baas Partisi Yönetiminde Siyaset ve Toplum
 • Özgün Adı: “The Struggle for Power in Syria”
 • Yazar: Nikolaos van Dam
 • Çeviri: Aslı Falay Çalkıvik, Semih İdiz
 • Yayıncı kuruluş: İletişim Yayınları
 • Birinci baskı: 2000
 • Sayfa Sayısı: 292
 • ISBN: 9789754707762

Bu çalışma, esasında günümüz Suriye’sinin yaşamakta olduğu kaos ortamının belli bir oranda şifrelerini barındırma özelliğine sahip olması açısından da önemlidir. Suriye krizini doğru anlama yolunda okunması gereken temel eserlerden biri olarak gösterilebilir.

Okumaya devam →
Kitap

Arap Dünyasında Köktencilik (Devrimci İslam)

Kitap adı: Arap Dünyasında Köktencilik   (Devrimci İslam)
Yazar: R.Hrair Dökmeciyan
Yayınevi: İlke Yayınları
Yayın yeri ve yılı: İstanbul, 2003

Kitap, siyasi İslam ve siyasi İslam’ın Arap dünyasındaki devrimci yansımalarını inceleyen bir araştırma çalışması niteliğindedir. Yazar çalışmasının pek çok yeraltı yayınını, broşürü ve risaleyi barındıran orijinal Arap kaynaklarına dayandığını iddia ediyor. Kitap ayrıca saha çalışmaları neticesinde elde edilen bilgilere dayalı 91 İslami topluluk ve grubun analizinden oluşan bazı deneysel kayıtları da ihtiva ediyor.

Okumaya devam →
Genel, Kitap

İki Kültür, İki İslam

Kitap adı: İki Kültürde İslam: Fas ve Endonezya’da Dini Değişim (Orijinal adı: Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia )

Yazar: Clifford Geertz

Sayfa sayısı: 135 

Yayıncı kurum: Küre Yayınları, İstanbul 

Baskı yılı: 2012

Yazara göre tarihten bugüne özetle; Fas’ta dinin gücü çok, ancak kapsamı dardır. Yani otorite sahibi ancak profesyonel bir din anlayışı söz konusudur. Endonezya’da ise metafizik anlam hemen her şeyi kuşatmakta, bütün yaşama fizik ötesi bir karşılık yüklenmektedir.

Endonezya müphem ve mistik bir anlayışla, dinî ve dinî olmayan tüm unsurları aynı kılığa sokarken, Fas’ta ise din ideal haliyle belirli sınırlar içerisinde yaşamakta, günlük hayat seküler bir alan olarak kalmaktadır.

Amerika’nın en etkili kültürel antropoloğu olarak tanınan Clifford Geertz, kendisine büyük bir ün sağlayan bu kitabında, birbirine oldukça zıt iki Müslüman medeniyet olan Fas ve Endonezya’da İslam dininin gelişimini incelemektedir. Yazarın iki ülkede gerçekleştirdiği alan çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kitabın içeriği ilk olarak 1967’de Yale Üniversitesi’nde din, bilim ve felsefe üzerine yapılan derslerde sunulmuştur. Ardından 1968’de aynı üniversitenin yayınları arasından kitap halinde yayınlanmıştır.

Okumaya devam →
Kitap

Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu

Kitap adı: Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu 

Yazar: Stefanos Yerasimos 

Çeviren: Şirin Tekeli 

Yayıncı kuruluş: İletişim Yayınları, İstanbul 

Sayfa sayısı: 504 

Baskı yılı: 2000 

ISBN: 9754704465

Yazar Stefanos Yerasimos’un kaleme aldığı Milliyetler ve Sınırlar/Balkanlar, Kafkaslar ve Orta-Doğu adlı kitap âdeta Cemil Meriç’in sözlerinin doğruluğunun bir kanıtıdır. Yerasimos’un bu kitabı hazırlama sebebi; “Doğu sorunu” kavramının izahatını yapma, bölge ülkelerindeki sınır oluşumlarının geçmişini irdeleyerek günümüzdeki duruma ilişkin tarihsel bir perspektif ortaya koyma çabasıdır. Ona göre Doğu sorunu olarak tanımlanan durum, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra ulus devletlerin yeniden kurulması ve milliyetçilik akımlarının önem kazanması ile çözülmediği gibi, Soğuk Savaş düzeninden sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Doğu sorunundan etkilenen toprakları Balkanlar-Ortadoğu olarak belirttikten sonra “Kafkasların da buna eklenmesiyle sorunun etki alanı genişlemiştir. Buna Karadeniz’in kuzey bölgelerinin eklenmesiyle de alan genişletilebilir.” (s. 8) diyerek meselenin aslında Türkiye’yi kuşatmış bulunan tüm kriz alanlarını içine aldığını kaydeder.

Okumaya devam →
Kitap

Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar

 • Kitap adı: Türkiye Dünyanın Neresinde? Hayali Coğrafyalar, Çarpışan Anlatılar
 • Editörler: Murat Yeşiltaş, Sezgi Durgun, Pınar Bilgin
 • Yazarlar: Murat Yeşiltaş, Sezgi Durgun, Pınar Bilgin, Gencer Özcan, Lerna K. Yanık, Ebru Thwaites Diken, Behlül Özkan, Emre Erşen
 • Yayın Tarihi ve Yayınevi: 2015, Koç Üniversitesi Yayınları
 • Sayfa Sayısı: 272

Devlet, ordu, dış politika söylemleri, okul kitapları ile film ve roman gibi popüler kültür ürünlerinde coğrafi algı kalıplarının nasıl “jeopolitik dogma”lara dönüştüğünü gösteren çalışmada, bu dogmaların siyasetin sınırlandırılmasına yol açtığı öne sürülmüştür.

Okumaya devam →
Kitap

Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (1960-1983)

 • Kitap adı: Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi (1960-1983) 
 • Yazar: Ali Balcı 
 • Yayıncı kuruluş: Kadim Yayınları 
 • Basım tarihi: 2015  
 • Sayfa sayısı: 168  
 • ISBN: 978-975-9000-24-0

Ali Balcı’nın Foucault’cu bir bakış açısı ile analiz ettiği doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı bu kitap, cumhuriyet dönemi devlet söyleminin 1960-1983 yılları arasındaki bir aşaması olarak militarist devlet söylemini irdelemiştir.

Kitap, Türkiye’de 1960-1983 arası dönemde militarist devlet söyleminin hangi pratiklerle işlediği, farklı siyasal söylemlerin hâkim devlet söylemi tarafından nasıl saf dışı bırakıldığı ve hegemonik konumunu nasıl meşrulaştırdığını görmek açısından alternatif bir okuma sunmaktadır.

Ali Balcı’nın “Cumhuriyet Türkiye’sinde Devlet Söylemine İlişkin Bir Dönemleştirme: Foucault’cu Bir Yaklaşım” başlıklı doktora tezinden yola çıkarak hazırladığı “Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi” başlıklı kitap çalışması, 1960-1983 arası dönemde hâkim olan militarist devlet söylemini irdelemektedir. Foucault’nun teorik çerçevesi dâhilinde hazırlanan bu kitapta yazar, yirmi üç yıl boyunca üzerine sürekli eklenerek inşa edilen militarist söylemin nasıl devlet söylemi haline getirildiği sorusu üzerine yoğunlaşmıştır. Kitabın başından sonuna kadar her satırda yazarın ortaya attığı temel iddiası, Türkiye’de yirmi üç yıl boyunca ülkenin siyasetinden bürokrasisine, ekonomisinden sivil toplumuna kadar her yerinde militarist bir söylemin mevcut olduğu ve bu militarist söylemin zamanla hâkim devlet söylemine dönüştürüldüğüdür. Yazar, hâkim olan bu devlet söyleminin küresel ölçekte işleyişte olan ve zamanın ruhu olarak da adlandırılabilecek bir militarizmin uzantısı olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Soğuk Savaş döneminde militarizmin nasıl dominant bir hal aldığı tartışılmakta; ikinci bölümde ise bu tartışmaya örnek olarak Türkiye ele alınmaktadır.

Okumaya devam →
Genel, Kitap

Tarihte Araplar

Eser Adı: Tarihte Araplar

Yazar: Bernard Lewis

Yayın Evi: Ağaç Kitapevi

Çevirmen: Hakkı Dursun Yıldız

Sayfa Sayısı: 272

1950 yılında Bernard Lewis tarafından kaleme alınan Tarihte Araplar/The Arabs in History kitabı Türkiye’de 1979 yılında Edebiyat Fakültesi Basımevi tarafından yayımlandı. Bu çalışma Hakkı Dursun Yıldız tarafından Türkçeye çevrildi. Benard Lewis yaptığı bu çalışma için “Bir Arap tarihi olmaktan ziyade, tarihî olayların bir tefsir denemesidir.” demiştir. Arapların tarihteki yeri, kimliği, başlarından geçen olayları, uygarlık tarihindeki yerleri ele alınarak incelenmiş, Arap olmayanlarla Arapların ilişkisine değinilmiştir. İslamiyet’in ilk dönemi, geniş bir yayılmacı politika izlemeleri, Batı’yla tanışmaları, Batı’nın dünyaya açılmasından sonra Arap gücünün azalması gibi başlıklara değinilmiştir. Lewis kitabında sade, anlaşılır bir dil kullanmış, binlerce yıllık Arap tarihini kendince yorumlayarak özetlemiştir.

Okumaya devam →